Działalność WORD w czasie pandemii

Działalność WORD w czasie pandemii

Zasady działalności WORD Opole w czasie pandemii Covid-19

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu prowadzi z ograniczeniami działalność w zakresie przeprowadzenia egzaminów państwowych oraz szkoleń.

Wszystkie nasze działania realizowane są z zachowaniem wymogów i obostrzeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa (konieczność zasłonięcia ust i nosa, wymagane minimalne odstępy itp.) oraz zasad wprowadzonych przez Dyrektora WORD Opole Zarządzeniem nr 4/2021 z dnia 07.06.2021 r.

WORD Opole zapewnia dostęp do środków dezynfekujących dostępnych przy wejściach do budynku, sal egzaminacyjnych, sal szkoleniowych i poczekalniach.

Przywraca się możliwość ustalania terminów egzaminów państwowych w siedzibie WORD w Opolu oraz OT w Kedzierzynie-Koźlu (od 02.08.2021r.) dla osób przystępujących w danym dniu do egzaminu państwowego.

Ustalanie terminów egzaminów możliwe jest również, bez zmian poprzez zapisy on-line w systemie InfoCar lub procedurę zapisu telefonicznego. Opłaty z tytułu egzaminów należy wnosić za pośrednictwem systemu InfoCar przy zapisie on-line lub bezpośrednio na konto WORD Opole w celu ustalenia terminu egzaminu telefonicznie. Przy zapisach telefonicznych opłata powinna być wniesiona odpowiednio wcześniej celem jej zaksięgowania. Przy ustalaniu terminów w siedzibie WORD płatność wnoszona może być jedynie przy użyciu terminala płatniczego.

Zachowaj bezpieczeństwo!

W celu zapewnienia maksymalnego możliwego bezpieczeństwa i ograniczenia do minimum ryzyka zakażenia koronawirusem prosimy o stosowanie się do zasad ogólnych oraz wszystkich zasad wprowadzonych przez WORD Opole (Zarządzenie Dyrektora WORD w Opolu  nr 4/2021 z dnia 07.06.2021 r.). Przebywając na terenie WORD Opole, OT Nysa i OT Kędzierzyn-Koźle należy w szczególności:

  1. Używać maseczki ochronnej zakrywającej nos i usta.

  2. Zdezynfekować dłonie przed wejściem do budynku Ośrodka.

  3. Stosować się do poleceń pracowników WORD (np. w zakresie dodatkowej dezynfekcji dłoni bezpośrednio przed egzaminem, użycia jednorazowych rękawiczek ochronnych).

  4. Zachować bezpieczne odstępy od innych osób przebywających na terenie Ośrodka.

Wstęp na teren Ośrodka mają jedynie osoby przystępujące do egzaminu lub szkolenia. Nie jest dozwolone przebywanie na terenie Ośrodka osób trzecich, towarzyszących osobom egzaminowanym lub szkolonym, za wyjątkiem sytuacji udziału w egzaminie tłumacza przysięgłego lub tłumacza języka migowego oraz instruktora prowadzącego w części praktycznej egzaminu państwowego na placu manewrowym w sytuacjach przewidzianych szczegółowymi przepisami.

 W przypadku stwierdzenia  widocznych objawów chorobowych (np. kaszlu lub kataru) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu może odmówić przyjęcia na egzamin bez konsekwencji utraty opłaty.

W celu prowadzenia sprawnej obsługi egzaminów prosimy osoby zdające o stawianie się w ośrodku egzaminowania co najmniej kilka minut przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia egzaminu (około 10 minut).

 

Własny kask i słuchawki

W celu ograniczenia do minimum ryzyka zakażenia koronawirusem osoby przystępujące do egzaminu praktycznego kat. A, A1, A2, AM prawa jazdy zobowiązane są do posiadania swojego atestowanego kasku oraz słuchawek stereo (ze standardowym wtykiem typu „minijack”) bez mikrofonu do podłączenia łączności.

Egzaminy na pojazdach OSK i pojazdach własnych

Pojazdy podstawiane przez ośrodki szkolenia kierowców lub przez osoby egzaminowane powinny być odpowiednio zdezynfekowane i przygotowane do egzaminu, zgodnie z zasadami określonymi w  Zarządzeniu Dyrektora WORD Opole.

Obowiązek przygotowania tych pojazdów na wyżej wymienionych zasadach spoczywa na podmiocie lub osobie podstawiającej pojazd.

Wskazany przez osobę zdającą pojazd OSK powinien być, ze względów organizacyjnych podstawiony na plac manewrowy WORD Opole nie później niż 15 minut przed wyznaczonym terminem egzaminu.

W związku z wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa zgłaszanie udziału w/w pojazdów w egzaminie państwowym odbywać się będzie wyłącznie drogą mailową przy użyciu dotychczas stosowanych wzorów dokumentów. Właściwe dokumenty (zdjęcia lub skan) po wypełnieniu należy przesłać na adres: bok@word.opole.pl.

Nie okłamuj egzaminatora

Ze względu na poważne konsekwencje zarażenia koronawirusem SARS CoV-2 prosimy osoby, których stan zdrowia czy samopoczucia ulegnie pogorszeniu o wcześniejsze rezygnowanie z wyznaczonych terminów egzaminów. Jeżeli pisemna informacja o rezygnacji z powodu złego stanu zdrowia wpłynie do WORD przed wyznaczonym terminem egzaminu, to opłata egzaminacyjna nie przepada i będzie podlegała zwrotowi lub będzie mogła być wykorzystana przy ustalaniu kolejnego terminu.

Punkt informacyjny

W ramach działań ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem oraz poprawy komfortu obsługi klientów na terenie Ośrodka, w miejscu ogólnodostępnym, jest uruchomiony punkt informacyjny, w którym można uzyskać niezbędne informacje i wskazówki dotyczące ograniczeń i  organizacji pracy WORD Opole. Problemy, uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu egzaminowania prosimy również zgłaszać w w/w punkcie. Pracownik punktu informacyjnego w razie potrzeby pomoże skontaktować się z egzaminatorem nadzorującym lub dyrekcją WORD.

Szkolenia

W związku ze wznowieniem przez WORD Opole działalności informujemy, że przyjmujemy zapisy na szkolenia:

  1. Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa

  2. Szkolenia powodujące zmniejszenie liczby puntów karnych

  3. Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy wyłącznie telefonicznie (tel. 77 40 29 206) lub mailowo na adres szkolenia@word.opole.pl

Dokumenty związane z zapisem na szkolenie należy przesyłać na podany wyżej adres mailowy.