Kwalifikacja wstępna

Szkolenie kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

Uczestnicy kursu zobowiązani są do  spełnienia wymogów sanitarnych określonych w Zarządzeniu Dyrektora WORD 7/2020 z dnia 30.04.2020 r.

Dział szkoleń:

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, pok. 10 (parter)
Tel. 77 40 29 206, 77 40 29 211, 663 400 837
e-mail: szkolenia@word.opole.pl

Podstawa prawna:

  • Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 06.235.1701)
  • Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 246 z 2010 r.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314 z 2010 r.)

Kursy kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przeznaczone są dla kierowców, którzy:

  • uzyskali kategorię D1, D1+E, D lub D+E po 10 września 2008 r.
  • uzyskali kategorię C1, C1+E, C lub C+E po 10 września 2009 r.

Ponadto w przypadku kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kierowca musi ukończyć:

  • 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C+E;
  • 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E.

Kwalifikacja wstępna obejmuje 280 godzin zajęć.
Kwalifikacja wstępna przyspieszona obejmuje 140 godzin zajęć.

Koszt kursu:

  • kwalifikacja wstępna - 4500 zł/os.
  • kwalifikacja wstępna przyspieszona - 2500 zł/os.

Warunki zapisu na kurs:

  • Dowód wpłaty pełnej kwoty za kurs lub dokonania przedpłaty w wysokości 500 zł.

Numer konta:

Santander Bank Polska S.A. nr: 06 1500 1575 1215 7001 3703 0000
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Dodatkowe informacje można również uzyskać w siedzibie WORD w Opolu w pok. 10 oraz telefonicznie 77 40 29 206, 77 40 29 211, 663 400 837